Tue. Jul 23rd, 2019

Southern Express

The Voice of The Vulnerable

Ufike ngezinkani uMashiy’endiya

2 min read

Mcasiseli Gwaza

Uyadlondlobala umculo kaMaskandi ngesivinini esikhulu, bayaqhubeka ngokwanda abaculi bakaMaskandi kwelase Zimbabwe. UEdson Mthabisi Mvundla ozalwa endaweni yase Tsholotsho esigabeni sase Nhlangano ungomunye osekhiphe ingoma evutha amalangabi ethi ‘Ngiyangqongqoza”.
UMvundla uthi umculo yinto okhule eyithanda kakhulu esafunda isikolo koMagama, ubeyithanda yonke imikhakha yomculo ngokwehlukana kodwa ekugcineni wanquma ukulandela uMaskandi.
“Ngikhethe ukucula uMaskandi ngoba yiwo umculo engiwuthanda kakhulu
futhi kungenxa yokuthi uMaskandi yiwona umculo ochaza ngobuyithi bethu thina sizwe samandebele’ Kuchaza uMvundla ozibiza ngo Mashiy’endiya Gwajo emculweni.

UMashiy’endiya uthi ukucula bekuhlezi kuyisifiso sakhe njalo ubehleli eziqeqesha njalo eyedwa ezivumele beseyahlanganisa ngefoni kuthe ezinyangeni ezimbalwa ezidlulile wacabanga ukuthi ezwe amanzi ngodondolo ngokukhipha iSingle track ukuze abone ukuthi abantu bazoyamukela kanjani ngaphambi kokuba adedele iAlbum egcweleyo.

Funda lapha : Mthwakazi Maskandi: Ukufa nokukhula komculo

‘Lengoma engiyenzile enesihloko esithi Ngiyangqongqoza ngiyenze
ngenhloso yokuthi kube iyona ezongivulela amasango kulendima yomculo
njengoba izisholo yona. Okungenze ngaqala ngeSingle bekuyindlela yokuzethula emculweni ukuze abantu bekwazi ukuthi balindeni kimi njengoba sengithethe isinqumo sokucula. Okungijabulisayo yikuthi namanje igila imkhuba lengoma abantu bayayithokozela kakhulu ngendlela engethusayo nami”. kuchaza uMvundla

Lomculi wethembise ukuthi idlalade eligcwele lizotholakala ngoMpandula ngakho udinga uxhaso kubalandeli bomculo ngoba ethi impumelelo yakhe isezandleni zabalandeli. Uphinde wathembisa ukuthi unesiqiniseko sokuthi umhlaba uzoyithanda ingoma yakhe ngoba uyazethemba. UMvundla uncenge abaculi boMaskandi ukuthi basebenze ngokubambisana njalo baqophe ingoma ezinohlonzi ezizothandwa nguzulu.

“Umlayezo engiwubhekise kozakwethu ngithi bafowethu asibambaneni ukuze sizophumelela sicule ingoma ezinomlayezo, ezizokwakha abantu zibaduduze, zibajabulise singayithuki inhlamba emculweni. Mina nje angizelanga izimpi kodwa ngizoveza ikhono lami ngendlela eqondileyo hayi ukuzosukela abantu engingakaze ngibe nenkinga nabo.
“Uma unalo ikhono futhi ucula kahle abantu bazowujabulela umculo wakho ngale kokuthuka okanye ukwehlisa isithunzi somunye umculi. Kumele sibukele kweminye imculo indlela ababambene ngayo. Kuphetha uMvundla.

Abafisa ukuxhumana noMashiy’endiya bengamthola efonini nasezinkundleni zokuxhumana ezahlukene.

Mthabisi 0622923357.
EMAIL: edsonmvundla@gmail.com
FACEBOOK: Mthae Mashiyendiya Gwajo.
INSTAGRAM: mthae_mashiyendiya_gwajo

Funda lapha: Akekho engixabene naye: Tsholotsho King

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©Southern Express Media Company | Newsphere by AF themes.