Mthwakazi Maskandi: Ukufa nokukhula komculo

Mcasiseli Gwaza kaNoncipha

Umculo kaMaskandi wangena ngesiqubu esasingalawuleki eminyakeni ka 2012_13, uzulu owayelambele umculo ongabahlanganisa. Iningi labalandeli bomaskandi ababekade belandela abaculi baseMzansi bajabulela ukuvela koMaskandi kwelakithi.. NgoNcwabakazi ka2013 amaqembu alishumi ahlangana enza indumezulu yomcimbi eHillbrow Theatre, yagcwala yaphuphuma iholo.

Mcasiseli Gwaza no Doit Nkomo emcimbini weMthwakazi Maskandi Festival ngo2013

Emva kwalokho kwenziwa imicimbi isabatha nesabatha,   abaculi nabantu baqala ukwazana nokubambana ngoba ngaphambilini abantu bebekade beya emcimbini khepha ukuhlelwa kwemcimbi yomaskandi kwakwenziwa ngendlela ehlukile. Kwakuthi lapho kuphume Icwecwe Elisha kwenziwe indumezulu ye CD Launch eBerea Park. Yaqala ukuduma iBerea Park okwenza nabanye abahleli bemcimbi beqala ukuyisebenzisa. Ufika nje lomculo kwakukhona ababengakuthakazeleli ukubona inselelo. Abahleli bemcimbi yezepolitiki neyamasiko baqala ukusebenzisa abaculi boMaskandi ukuze kunxenxwe abantu emicimbini okanye emikhankasweni yabo. Konke lokho babekwenza mahala bengakhokhelwa abaculi Kanye nabaphathi bemcimbi. Wakhula umculo , bakhula abaculi amaCD ethengwa buthaphuthaphu wonke umculi kamaskandi ethengisa.

 Ekukhuleni kwalomculo kwafika ebangeni lokuthi sekufanele imicimbi eminingi ikhokhelwe emnyango uma umuntu ezongena okanye abaculi bekhokhelwe uma bezomenywa emicimbini. Yaqala inkathazo ke lapho ngoba abadala besho bethi ingaqhoba ithambo iyajwayela, baqala ukubonakala njengabachomayo abaculi okanye abaphathi bemcimbi ababefuna ukuhlawulwa. Izinga labangena emcimbini laqala ukuncipha, abanye besiza befike beme ngaphandle kwamaholo. Ekukhuleni kwalawa maqembu omaskandi kwaqala ukuxatshwana emaqenjini amanye adabuka phakathi , kwakhiwa amaqembu amasha. Amanye amaqembu awuu imizi yavele yavalwa ngamahlahla kwalenga izikhiye. Isibalo samaqembu kamaskandi sasesikhula ngesivinini, kwavumbuka amakhosi kwavumbuka ivukane iviki neviki , elinye lithuka elinye iningi labo singazi kubangwani , zafudunyezwa ingoma zaboMgqumeni.

Read Also: Akekho engixabene naye: Tsholotsho King

Yahlelwa ngapha nangapha imicimbi adlalwa amaDemo abantu baqala ukunikezwa ikhaba. Abanikazi bezitudiyo ezincane baqala ukudla kamnandi noma nje abakuphakayo kusuke kungahlangisiwe kahle. Nabantu ababekhule belalela eminye imiculo baqala ukucula umaskandi wabo omusha. Babakhona abafana abavelayo abayishayayo ingoma noma nje behlangabezana naleyo ngqinamba yezitudiyo ezingavuthisi kahle. Abaculi abadala kumele babeyisibonelo kubaculi abasafufusa ngokuqopha ezitudiyo ezinkulo ukuze umculo ukhule. Pho ke kwelakithi iningi labaculi abadala basashaya isibhubhubhu namavukane emikhukhwini. Kukhona abafana abafike manje asebeqopha amaCd abo ezitudiyo eziphezulu osekuyibo asebefundisa obhudi. 

Njengoba lonyaka kuzokwenziwa iMthwakazi Maskindi Festival kulindeleke ukuthi kubonakale ukuthi sebekhule kangakanani abaculi kucace nalokho iningi elisitshela ukuthi lingamakhosi ukuthi bayabusa mpela. Phela sekwaba yinsalavukela ukuthi abaculi bakithi boMaskandi bazibize ngeqembu umuntu eyedwa engenaye ngisho umgidi oyedwa. Cala celeni mpela umuntu ephethe isiginci eyedwa esitikini, naleso siginci sibolekwana ngabantu abayisithupha. Abanye uthola amaqembu amane eshintshana abagidi , abanye abaculi baphenduka babe ngabagidi babanye abaculi abalandeli badideke.

Ngeke sikubalekele ukuthi akhona amaqembu ashaya eziwayo, njalo anabagidi abayenzayo into ebukekayo ize nje angeke afike ishumi. Lawo maqembu aseke aqhudelana namaqembu akwaZulu. Yiwo lamaqembu asethethe umaskandi wakithi awufaka ebantwini nasemsakazweni lapha eMzansi. Amanye amaqembu awalugxobi eJeep nakubo Denver ngiyethemba besaba ihlazo.  Kusafanele mpela kuqiniswe ukugida nephimbo kwelakithi abantu bayeke ukushaya ingoma encane befune ukuyidumisa ngenhlamba kuFacebook. Ungabona izinto ezibhalwa ngamakhosi kuFacebook uyophika ukuthi nguye mhla wadlala iCD lakhe okanye mhla wambona eyaluza eyedwa esteji.

Pho-ke mina umculo kamaskandi ngiyawuthanda ingakho kuyohlala kunzima ukuthi ngingazibandakanyi nawo, ekuhleleni imicimbi nakwezinye nje izidingo zabaculi engenelisa ukuzenza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
shares