Kulindelwe amakhulu abantu emcimbini we Ubuntu Bethu Festival

Mcasiseli Gwaza

Kuzobe kusindwe ngobethole ngoMgqibelo womhlaka 27 Ntulikazi eHillbrow Theatre. Umcimbi ozohlanganisa inhlanga ezehlukene ngaphansi kophahla olulodwa kulindeleke ukuthi uhanjelwe ngabaNambiya, abeSotho, abeTswana, abaVenda, amaNdebele, amaTonga, abaThwa kanye namaXhosa.

Abahleli baleyindumezulu bathembise uzulu uzobhema akholwe ngoba amaqembu ahlukene azoshiyelana inkundla ngemigido ehlukeneyo.

Umcimbi uzoqala emini ngensimbi yeshumi nambili (12:00 ) uyophela ntambama njalo akubhadalwa ukungena. Amaciko azoba yingxenye yalomcimbi kubalwa kuwo, Amachwane Amahle, Simunye Brothers, Zinjaziyamluma, Shelokim, Amahlolanyama, Amahuzu Amahle, Ebenerza, Ithemba Labakholwayo, Izintombi Zosiko, Ezomdabu nabanye abaningi.

Kulindelwe izikhulumi ezahlukeneyo ezivela kwinhlangano zamasiko, osomabhizimisi, abafundisi kanye nabanye osaziwayo. Inhlangano evuselela amasiko nolimi lwesiVenda nesiSotho iVESO, IHloka Elibomvu, Ibutho Lenqama. Inkampani yeNdlovu Data izobakhona ithengisa ama Starter pack. Induna uThulane Jubane nayo izohambela lomcimbi

Abaphathi balomcimbi ngasebemkantsh’ubomvu okubalwa kubo uDJ Mapressa, MC Obrie, MC Gwaza, MC Lerato, MC Mxoshwa. Kuzobe kusetshenziswa izindimi ezihlukeneyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
shares